تا ۶۰ درصد بورسیه تحصیلی در کالج های منتخب انگلستان