مراحل انجام کار از ابتدا تا انتها


1- مشاوره تحصیلی رایگان

2- انتخاب رشته

3- انتخاب مرکز آموزشی

4- ارائه مدارک

5- پذیرش تحصیلی

6- مشاوره ویزا

7- هماهنگی و گرفتن وقت سفارت

8- هماهنگیهای انتقال و اسکان

9- استقبال در فرودگاه

10- دریافت روادید توریستی (دیدار) برای خانواده ها